Zásady ochrany osobných údajov

Základné ustanovenia

1. Prevádzkovateľom webstránky je Ján Neuročný - NeuroLabs, Pod Válkom 16, 831 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 53661711, DIČ: 1121570153, e-mail: [email protected] (ďalej len "prevádzkovateľ").

Kontaktné údaje prevádzkovateľa neslúžia na zisťovanie informácií o vozidlách či majiteľoch vozidiel!

2. Webstránka overenie.digital, prípadne všetky jej subdomény (ďalej len "webstránka"), je verejná internetová webstránka, ktorá poskytuje služby neregistrovaným a registrovaným používateľom (ďalej len "používateľ").

Rozsah spracúvania osobných údajov

 • identifikačné a kontaktné údaje - titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, prezývka
 • technické údaje - IP adresa, nastavenie prehliadača, operačný systém, informácie o zariadení 
 • obsah, ktorý na webstránku umiestni používateľ - príspevky, komentáre v diskusii, fotografie, súkromné správy, ktoré používateľ na webstránke vytvoril alebo na webstránku umiestnil

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

 • účel registrácie a prihlásenia používateľa - Pri registrácii prevádzkovateľ požaduje prezývku, ktorá je unikátnym identifikátorom používateľa na webstránke, e-mailovú adresu na overenie používateľa a obnovu zabudnutého hesla. Na zaevidovanie registrácie a následných prihlásení slúžia technické údaje, ktorými prevádzkovateľ môže identifikovať neoprávnené používanie používateľovho účtu inou osobou, prípadne dokázať používanie webstránky používateľom v rozpore s platnými Podmienkami používania.
  • Právnym základom spracúvania je poskytnie služieb na webstránke, ktoré si vyžadujú overenie používateľa.
  • Doba uchovávania týchto údajov je po celú dobu trvania registrácie, resp. do 30 dní odo dňa požiadania zrušenia registrácie používateľom, alebo 90 dní po zrušení registrácie prevádzkovateľom z dôvodu porušenia platných Podmienok používania.
 • na účel zabezpečeni bezpečnosti webstránky a sieťovej infraštruktúry - Prevádzkovateľ má oprávnený záujem zabezpečiť webstránku z dôvodu ochrany dát, zneužitia webstránky, ochrany sieťovej infraštrukúty, interných systémov, osobných údajov. Prevádzkovateľ má oprávnený záujem obmedziť odcuzenie dát, znefunčnenie webstránky, zneužitie webstránky a infraštruktúry.
  • Právnym základom spracovania osobných údajov je pri tomto účele oprávnený záujem prevádzkovateľa.
  • Doba uchovávania týchto údajov je maximálne 1 rok od zaznamenania.
 • na účel zasielania dôležitých informácií týkajúcich sa prevádzky webstránky - V prípade, že je používateľ zaregistrovaný, prevádzkovateľ môže v určitých prípadoch zaslať informačné e-maily týkajúce sa prevádzky webstránky, pričom spracúva e-mailovú adresu a prezývku v e-mailoch zasielaných používateľovi.
  • Právnym základom spracovania osobných údajov je pri tomto účele oprávnený záujem prevádzkovateľa.
  • Doba uchovávania týchto údajov je po celú dobu trvania registrácie, resp. do 30 dní odo dňa požiadania zrušenia registrácie používateľom, alebo 90 dní po zrušení registrácie prevádzkovateľom z dôvodu porušenia platných Podmienok používania.
 • na účel zasielania marketingu prevádzkovateľa alebo partnerov prevádzkovateľ - V prípade súhlasu so zasielaním marketingových správ, ktorý je možné kedykoľvek odvolať, prevádzkovateľ spracúva e-mailovú adresu a prezývku v e-mailoch zasielaných používateľovi, pričom osobné údaje o používateľovi neposkytuje partnerovi.
  • Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe vášho udeleného súhlasu, ktorý je možné kedykoľvek odvolať.
  • Doba uchovávania týchto údajov je po celú dobu trvania súhlasu používateľa so spracovávaním osobných údajov.
 • na účel vybavovania žiadostí dotknutej osoby - Pri podaní žiadosti používateľa prevádzkovateľovi spracúvame osobné údaje v rozsahu, v akom ich používateľ prevádzkovateľovi zašle v žiadosti, ktoré môžu byť potrebné pre úspešné identifikovanie používateľa a vybavenie žiadosti.
  • Právnym základom spracovania osobných údajov je pri tomto účele oprávnený záujem prevádzkovateľa.
  • Doba uchovávania týchto údajov je 5 rokov od prijatia žiadosti.
 • na účel evidencie prezerania údajov o vozidlách - Ak používateľ vyhľadáva údaje o vozdilách cez služby prevádzkovateľa, ktoré nie sú v jeho vlastníctve, môže ich zneužiť na trestnú činnosť. Preto prevádzkovateľ spracúva pri vyhľadávaní a prezeraní údajov o vozdilách z databázy prevádzkovateľa IP adresu v prípade nezaregistrovaného užívateľa a IP adresu a unikátne ID zaregistrovaného užívateľa pre potreby šetrenia orgánmi verejnej moci.
  • Právnym základom spracovania osobných údajov je pri tomto účele zákonná povinnosť prevádzkovateľa.
  • Doba uchovávania týchto údajov je 5 rokov od návštevy stránky s údajmi o vozidle.
 • na účel poskytovania osobných údajov orgánom verejnej moci na základe ich žiadosti - Ak prevádzkovateľa požiadajú orgány verejnej moci o spoluprácu, ktorá môže byť za iným účelom ako uvádza prevádzkovateľ, napr. sprístupnenie dát zo serverov, na základe platných zákonov. 
  • Právnym základom spracovania osobných údajov je pri tomto účele zákonná povinnosť prevádzkovateľa.
  • Doba uchovávania týchto údajov je 10 rokov od prijatia žiadosti.
 • na účel plnenia zákonných povinností týkajúcich sa páchania trestnej činnosti cez služby prevádzkovateľa - V prípade zistení prevádzkovateľa, že je prostredníctvom služieb prevádzkovateľa páchaná alebo je podozrenie, že môže byť páchaná činnosť napĺňajúca porušenia zákonov a nariadení, prevádzkovateľ poskytne osobné údaje orgánom verejnej moci, ktoré informáciu prevádzkovateľa prešetria.
  • Právnym základom spracovania osobných údajov je pri tomto účele zákonná povinnosť prevádzkovateľa.
  • Doba uchovávania týchto údajov je 10 rokov od odoslania žiadosti prevádzkovateľom.

Práva dotknutej osoby

Každý používateľ – dotknutá osoba má niekoľko práv, ktoré si môže uplatniť. Niektoré práva alebo ich časť si môže dotknutá osoba uplatniť sama bez potreby kontaktovania prevádzkovateľa. V iných prípadoch pre uplatnenie práv musí dotknutá osoba zaslať žiadosť prevádzkovateľovi. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že uvedené práva je dotknutá osoba oprávnená uplatniť v prípade, ak jej uplatnenie takéhoto práva pri konkrétnom právnom základe spracúvania osobných údajov umožňuje Nariadenie GDPR, resp. zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoOOÚ“) a vykonanie konkrétneho práva je u prevádzkovateľa technicky možné. Dotknutej osobe budú jej prá

Právo na opravu osobných údajov

Väčšinu osobných údajov môže používateľ upraviť (opraviť) sám v administrácii svojho používateľského účtu. Osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ uchováva alebo spracúva a sám používateľ nemá možnosť na ich úpravu, možno upraviť žiadosťou zaslanou prevádzkovateľovi.

Právo na prístup k osobným údajom

Ak portál prevádzkovateľa neobsahuje automatizovanú možnosť prístupu k všetkým osobným údajom dotknutej osoby, dotknutá osoba môže požiadať o prístup k jej osobným údajom žiadosťou zaslanou prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ do 14 dní informuje dotknutú osobu o tom, aké osobné údaje o nej uchováva alebo spracúva a prečo.

Právo na vymazanie osobných údajov

Ak portál prevádzkovateľa neobsahuje automatizovanú možnosť zrušenia registrácie alebo vymazania časti osobných údajov dotknutej osoby, dotknutá osoba môže požiadať o vymazanie jej osobných údajov žiadosťou zaslanou prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ do 30 dní odstráni všetky osobné údaje dotknutej osoby s výnimkou tých, ktoré prevádzkovateľovi prikazuje iná zákonná povinnosť.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Dotknutá osoba môže prevádzkovateľa požiadať o obmedzenie spracúvania osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že prevádzkovateľ spracúva osobné údaje nezákonne, nepresne alebo dotknutá osoba chce spracúvanie osobných údajov obmedziť bez úplného výmazu. Nadmerným obmedzením spracúvania osobných údajov dotknutej osoby, môže dôjsť k zrušeniu registrácie na portáli, v prípade, že nebudú prevádzkovateľovi poskytnuté potrebné osobné údaje na zachovanie registrácie používateľa.

Právo na prenosnosť osobných údajov

Ak portál prevádzkovateľa neobsahuje automatizovanú možnosť stiahnutia všetkých osobných údajov dotknutej osoby, dotknutá osoba môže požiadať o prístup k jej osobným údajom. Prevádzkovateľ do 30 dní sprístupní dotknutej osobe zašifrovaný súbor s obsahom všetkých osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ uchováva.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu, využívaniu osobných údajov v rozsahu: titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo poskytovaniu osobných údajov uvedených v rozsahu: titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu. Ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

Právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie

Dotknutá osoba môže prevádzkovateľa požiadať o vymazanie osobných údajov a zabránenie opätovnému spracúvanie z automatizovaného individuálneho rozhodovania a profilovania ak to prevádzkovateľovi neprikazuje iná zákonná povinnosť.

Uplatnenie práv dotknutej osoby

Elektronickou poštou na e-mailovú adresu prevádzkovateľa alebo písomne na adrese prevádzkovateľa.

Na všetky podnety od dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný reagovať. Za opakované poskytovanie osobných údajov prevádzkovateľom, ktoré dotknutá osoba žiada, môže prevádzkovateľ žiadať od dotknutej osoby poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

Cezhraničný tok osobných údajov

Všetky servery prevádzkovateľa, na ktoré sú ukladané údaje používateľa, sa nachádzajú v Európskej únii.

Mlčanlivosť

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že jeho spolupracovníci, ktorí budú spracúvať osobné údaje sú povinní zachovať mlčanlivosť o osobných údajoch. Mlčanlivosť sa vzťahuje aj na bezpečnostné opatrenia, ktoré môžu viesť k narušeniu bezpečnosti osobných údajov. Táto mlčanlivosť trvá bez obmedzenia a osobné údaje nebudú bez súhlasu vydané tretej strane.

Orgán dozoru

V prípade nespokojnosti s reakciou prevádzkovateľa, pri podozrení na nespravodlivé a/alebo nezákonné spracovanie osobných údajov dotknutej osoby, môže dotknutá osoba podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, dataprotection.gov.sk, +421 2 3231 3214

Aktualizácia: 07.11.2022