Podmienky služby

I. Základné ustanovenia

1. Prevádzkovateľom webstránky je Ján Neuročný - NeuroLabs, Pod Válkom 16, 831 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 53661711, DIČ: 1121570153, e-mail: [email protected] (ďalej len "prevádzkovateľ").

Kontaktné údaje prevádzkovateľa neslúžia na zisťovanie informácií o vozidlách či majiteľoch vozidiel!

2. Webstránka overenie.digital, prípadne všetky jej subdomény (ďalej len "webstránka"), je verejná internetová webstránka, ktorá poskytuje služby neregistrovaným a registrovaným používateľom (ďalej len "používateľ").

II. Práva a povinnosti používateľa

1. Používateľ súhlasí s podmienkami používania, používaním služieb na webstránke. Ak s nimi nesúhlasí, nesmie služby na webstránke používať.

2. Používateľ nesmie nijakým spôsobom zámerne obmedziť ani znemožniť fungovanie webstránky.

3. Používateľ má právo kedykoľvek ukončiť využívanie služieb prevádzkovateľa bez predchádzajúceho oznámenia o tejto skutočnosti.

4. Používateľ nesmie zverejňovať osobné údaje osôb, najmä v diskusiách a fotografiách.

5. Používateľ nesmie zverejňovať fotografie, ku ktorým nemá autorské práva, prípadne neuvedie zdroj fotografie.

6. Používateľ nesmie zverejňovať klamlivé a zavádzajúce údaje.

7. Používateľ nesmie zverejňovať obsah rasistický, xenofóbny, nenávistný, vulgárny, či inak porušujúci zákony Slovenskej republiky a Európskej únie.

8. Používateľ je povinný bezodkladne nahlásiť nájdenú bezpečnostnú chybu webstránky alebo jej súčasti prevádzkovateľovi.

III. Práva a povinnosti prevádzkovateľa

1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv používateľom.

2. Prevádzkovateľ neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia webstránky.

3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na webstránke.

4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za pravdivosť a presnosť údajov na webstránke. Ǔdaje z webstránky nie je možné použiť na právne úkony.

5. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť registráciu používateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu a kedykoľvek prerušiť poskytovanie bezplatných ako aj platených služieb na serveroch na dobu určitú, neurčitú alebo navždy.

6. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek odstaviť servery, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia s výnimkou používateľov platiacich za služby.

7. Pri ukončení poskytovania služieb prevádzkovateľom a používania služieb používateľom, majú prevádzkovateľ a používateľ zákonné práva, ak z toho vyplynú. V prípade sankcionovania prevádzkovateľa za porušenie povinností používateľa uvedených v týchto pravidlách a všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky, berie používateľ na vedomie, že je povinný nahradiť takto vzniknutú škodu prevádzkovateľovi v celom rozsahu.

8. Prevádzkovateľ môže v súvislosti s novými technológiami a službami meniť podobu a obsahovú stránku poskytovaných služieb bez informovania používateľov vopred, s čím sú používatelia uzrozumení a súhlasia s uvedeným.

IV. Cena

1. Na webstránke sú služby (pokiaľ nie je uvedené inak), zadarmo.

V. Reklama

1. Používateľ sa zaväzuje, že nebude nijak obmedzovať a zabraňovať zobrazovaniu reklamy na webstránke.

2. Používateľ súhlasí, že mu bude zobrazovaná reklama na webstránke.

VI. Zmena pravidiel

1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo bez predošlého upozornenia používateľov zmeniť pravidlá používania. Používateľ má možnosť sa oboznámiť s aktuálnymi podmienakmi používania, kedykoľvek na webstránke. V platnosti je vždy posledná verzia podmienok používania.

Aktualizácia: 07.11.2022